Čiščenje in hišniška opravila

Hišniška opravila

 • pregledi skupnih delov in naprav po objektih v skladu s planom ter skrb za zagotovitev tehnične in tehnološke pravilnosti delovanja skupnih delov in naprav na objektih, obveščanje o morebitnih napakah in ovira

 • pregledi dvigal (razsvetljava, signalizacija), obveščanje pooblaščenega serviserja o morebitnih napakah in ovirah, popravila, če je to v njegovi moči,

 • pregled skupnih površin (razsvetljava, vodovod, zunanjost in okolica objekta),

 • sprotna manjša popravila na skupnih električnih inštalacijah (menjava stikal, vtičnic, žarnic, domofonskih naprav…),

 • sprotna manjša popravila vodovodne napeljave, o pregledi instalacij in naprav za ogrevanje,

 • kontrolni pregledi naprav za požarno varnost (hidranti, gasilski aparati, zasilna razsvetljava...),

 • vzdrževalna dela oz. popravila (manjša popravila opleska, zapiranje ventilov ipd.), razen tistih, za katera so potrebni pooblaščeni serviserji, oziroma jih zaradi narave ali obsega dela hišnik ne sme izvesti sam,

 • vodenje evidence napak, odklonov in izvršenih del na objektih,

 • sprotno obveščanje operativnega upravnika objekta,

 • skrb za takojšnjo odpravo napak v delovanju skupnih delov in naprav ter prisotnost pri servisiranju naprav,

 • reševanje nujnih primerov na objektih (izliv vode, fekalij), tudi izven rednega delovnega časa,

 • čiščenje snega po planu zimske službe v okolici objektov in pred vhodi, zaščita pred poledico (posip s soljo), ob večjem sneženju organiziranje pluženja in odvoza snega,

 • priprava kesonov za odvoz smeti , čiščenje mesta postavitve kesonov in čiščenje kesonov,

 • nadzor in koordinacija z varnostno službo (če je objekt varovan),

 • dnevno čiščenje okolice objekta in skrb za urejenost okolja, o zagotovitev telefonske dosegljivosti v nujnih primerih,

 • opozarjanje na spoštovanje hišnega reda,

 • druga potrebna dela, povezana z izvajanjem zgoraj navedenih del in v skladu z odredbo in po navodilih organizacijskega vodje vse vključno z organizacijo, izvedbo in pomožnimi deli.

Čiščenje pripadajočih površin

 • čiščenje skupnih prostorov poslovno-stanovanjskih objektov in garaž,

 • strojno in ročno čiščenje voznih in pohodnih površin,

 • vzdrževanje zelenic,

 • zimska služba.

Reference