Upravljanje objektov

Storitve upravljanja objektov zajemajo

  • Organizacijsko administrativna opravila: vodenje evidenc nepremičnin, uporabnikov, vodenje sestankov, usklajevanje, koordiniranje, izvršitev ter realizacija sprejetih sklepov.

  • Tehnično strokovna opravila: izdelava načrtov vzdrževalnih del, organiziranje nujnih vzdrževalnih del, izdelava letnih poročil, zavarovanje objekta, spremljanje izvajanja raznih del na skupnih delih in napravah, nadziranje in pregledi zakonsko obveznih del in vzdrževanja.

  • Finančno računovodska in knjigovodska opravila: knjiženje prejetih računov in evidentiranje le-teh razdelitev obratovalnih stroškov, obveščanje o terjatvah ter opominjanje dolžnikov, knjiženje terjatev in evidentiranje prejetih sredstev iz plačil kupcev in plačevanje računov dobaviteljem, varno vodenje sredstev rezervnega sklada objektov.

  • Pravno premoženjska opravila in svetovanje: nudenje pravne pomoči in svetovanje na področju upravljanja in posredovanja nepremičnin, priprave pogodb o medsebojnih razmerjih, vlaganje izvršilnih predlogov, urejanje dokumentacij.

Reference