Pogosta vprašanja

 1. 1
  Kaj zajemajo storitve upravljanja objektov?
  • Organizacijsko administrativna opravila: vodenje evidenc nepremičnin, uporabnikov, vodenje sestankov, usklajevanje, koordiniranje, izvršitev ter realizacija sprejetih sklepov.

  • Tehnično strokovna opravila: izdelava načrtov vzdrževalnih del, organiziranje nujnih vzdrževalnih del, izdelava letnih poročil, zavarovanje objekta, spremljanje izvajanja raznih del na skupnih delih in napravah, nadziranje in pregledi zakonsko obveznih del in vzdrževanja.

  • Finančno računovodska in knjigovodska opravila: knjiženje prejetih računov in evidentiranje le-teh razdelitev obratovalnih stroškov, obveščanje o terjatvah ter opominjanje dolžnikov, knjiženje terjatev in evidentiranje prejetih sredstev iz plačil kupcev in plačevanje računov dobaviteljem, varno vodenje sredstev rezervnega sklada objektov.

  • Pravno premoženjska opravila in svetovanje: nudenje pravne pomoči in svetovanje na področju upravljanja in posredovanja nepremičnin, priprave pogodb o medsebojnih razmerjih, vlaganje izvršilnih predlogov, urejanje dokumentacij.

 2. 2
  Kaj zajemajo storitve vzdrževanja objektov?
  • Servisiranje vgrajenih naprav v objektih

   • servisiranje skupnih delov in naprav stanovanjskih objektov, poslovnih objektov, garaž in sosesk,

   • koordiniranje dela zunanjih pogodbenih izvajalcev del,

   • popisovanje števcev, pregledi skupnih prostorov in opravljanje drugih del za tekoče

    vzdrževanje,

   • ogrevanje prostorov in vzdrževanje kotlovnic…

  •  Vzdrževanje skupnih delov in naprav
   •  požarno varnostne naprave,

   •  požarno in tehnično varovanje,

   •  dvigala,

   • ogrevalne, hladilne, prezračevalne in dimovodne naprave,

   •  črpalke, inštalacije za fekalije in meteorne vode,

   •  strelovodne naprave,

   •  izvajanje dezinsekcije in deratizacije…

  • Zavarovanje za primer:
   • požara, izliva vode, meteorne vode, žled, zmrzal, loma stekla na skupnih površinah, strojeloma, odgovornosti iz zemljiške posesti, objestna dejanja, potresa…

 3. 3
  Kaj zajemajo storitve čiščenja in hišniških opravil?

  Redni in kontrolni pregledi skupnih delov in naprav, sprotna manjša popravila, sprotno obveščanje, skrb za odpravljanje napak, čiščenje skupnih prostorov ter nadzor in koordinacija na objektih …

 4. 4
  Kako izbrati novega upravnika?

  Novega upravnika lahko izberete glede na slednje:

  1. Izberite upravnika, ki vam bo predstavil stroške upravljanja – torej kaj točno vam za ta denar ponuja.

  2. Dosleden mora biti pri zbiranju ponudb, pokazati vam mora več ponudb za vzdrževanje objekta in nato skupaj izberete najboljšo.

  3. Obračunani stroški morajo biti jasni in pregledni, da veste, koliko in komu plačujete.

  4. Vedno predstavi, koliko denarja je v vašem rezervnem skladu, koliko bi ga moralo biti ter koliko in zakaj so bila porabljena sredstva iz sklada.

  5. Pregledno predstavlja letna poročila in poda vse potrebne odgovore. O svojem delu vas obvešča tudi skozi leto.

  6. Nudi 24-urno dosegljivost v nujnih primerih in vas redno obiskuje.

  7. Izberite upravnika, ki za sprejemljive stroške nudi kvalitetne storitve.

 5. 5
  Kako zamenjati upravnika?

  Etažni lastniki, se na podlagi ponudb in zgoraj navedenih kriterijev odločijo in izberejo tistega, ki jim najbolj ustreza. V naslednjem koraku se morajo etažni lastniki sestati in doseči soglasje za zamenjavo upravnika objekta. Ob tem je potrebno dosedanjemu upravniku v pisni obliki (po pošti priporočeno s povratnico) posredovati odpoved pogodbe o upravljanu. Zato je potrebno več kot 50% soglasje. Po prejemu odpovedi prične teči trimesečni odpovedni rok. V tem času z novo izbranim upravnikom pripravite vse potrebno za nadaljne delo.

 6. 6
  Kakšen je postopek pri menjavi lastništva?

  Potrebno je obvestiti upravnika in mu posredovati naslednjo dokumentacijo:

  • dokazilo o lastništvu (pogodba ali ZK izpis),
  • primopredajni zapisnik.
 7. 7
  Kaj spada pod obratovalne stroške?

  OBRATOVALNI STROŠKI

  1.   Stroški za ogrevanje, porabljeno elektriko in vodo, odvoz smeti, kanališčino ter čiščenje skupnih prostorov in pripadajočega zemljišča, s potrebnim materialom in orodjem.

  2.   Vsi stroški lokalnega ogrevanja, v kolikor niso zajeti v prejšnji točki (lastna kotlovnica), ki zajemajo stroške energenta, kurjača in čiščenja kurilnih naprav in druge materialne stroške.

  3.   Čiščenje zračnikov in dimnikov ter pregledovanje le– teh.

  4.   Strošek za plačilo hišnika in snažilke ter nabava čistil.

  5.   Redni (mesečni) kontrolni pregledi toplotne postaje in kotlovnice.

  6.   Redni (mesečni) kontrolni pregledi etažne centralne kurjave.

  7.   Redni (mesečni) kontrolni pregledi dvigal.

  8.   Čiščenje lončenih, oljnih in drugih peči ter štedilnikov.

  9.   Čiščenje snega in ledu po veljavnem odloku o zimski službi, (razen na strehi, strešnih vencih in napuščih, kar je strošek lastnika).

  10.  Zamenjava svetil, žarnic, stikal, tipk in varovalk v skupnih prostorih stavbe.

  11.  Popravila ključavnic, samozapiral, okovja oken in vrat in zamenjava razbitih stekel v osebnih in tovornih dvigalih, vhodnih vratih in oknih v skupnih prostorih stavbe, v kolikor je povzročitelj škode neznan.

  12.  Stroški sanitarnih pregledov, dezinfekcije in deratizacije.

  13.  Pleskanje oziroma ustrezna površinska zaščita vgrajene opreme, manjših mizarskih del in oljnih površin v kuhinji, sanitarijah in predsobah.

  14.  Popravilo poškodovanih lesenih izdelkov in vgrajenih omar ter po potrebi zamenjava tečajev, kljuk, ključavnic in ostalega okovja na teh izdelkih.

  15.  Popravilo in zamenjava lahkih senčil in žaluzij (platnenih, plastičnih, metalnih ipd.) na oknih in vratih stanovanja.

  16.  Redni pregledi, čiščenje in servisiranje električnih in plinskih naprav, bojlerjev, štedilnikov, kuhinjskih nap in drugih naprav.

  17.  Čiščenje, odmašitve in vzdrževanje iztočnih pip, baterij, umivalnikov, pomivalnih korit, kopalnih kadi, prh, pomivalnikov, talnih sifonov, straniščnih školjk, sedežnih WC desk in izplakovalnih kotličkov.

  18.  Čiščenje in odmašitve straniščnih školjk, pomivalnih korit, kadi in prh, pomivalnikov in pripadajočih sifonov.

  19.  Čiščenje vertikalne in horizontalne kanalizacije z priključkom na javno kanalizacijo ali septično jamo.

  20.  Praznjenje septičnih jam, kjer ni javne kanalizacije in lovilcev peska ter odpadnih olj.

  21.  Vzdrževanje vseh priključkov na skupne instalacije stavbe, kot so dotoki in odtoki vode, elekrične, plinske, dimovodne, prezračevalne, ogrevalne, klimatske, radijske, televizijske, telefonske, računalniške, požarnovarnostne in druge instalacije (v kolikor ti stroški niso že zajeti v ceni storitve s strani dobavitelja).

  22.  Kemična priprava vode (menjava vodofosa).

  23.  Čiščenje dostopnih poti, parkirnih prostorov, zelenih površin (košnja 3–5 krat letno), živih mej in dreves (obrezovanje 1– krat letno), ograj, peskovnikov, igral otroških igrišč ter drugih naprav, ki spadajo k posamezni stanovanjski stavbi oziroma skupini stavb.

  24.  Vsa popravila, ki so potrebna zaradi povzročenih poškodb s strani uporabnika.

  25.  Čiščenje jaškov za smeti.

  Vir: Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj 

 8. 8
  Kaj je rezervni sklad in kdo vodi sredstva na računu rezervnega sklada?

  Lastniki stanovanj, ki so starejša od 10 let, morajo vsak mesec vplačevati sredstva v rezervni sklad, ki je namenjen vzdrževanju in obnovi večstanovanjskih stavb. S sredstvi rezervnega sklada upravlja upravnik. Vplačila so na posebnem računu, ki je ločen od njegovega poslovnega računa.

 9. 9
  Kje lahko plačam položnice?

  Položnice lahko plačate preko spletne banke, v bančnih in poštnih poslovalnicah. 

  Brez provizije lahko plačujete na poslovnih enotah Delavske Hranilnice: 

  • Delavska hranilnica d.d. PE Maribor Gosposka – Gosposka ulica 24
  • Delavska hranilnica d.d. PE Maribor Glavni trg – Glavni trg 25
  • Delavska hranilnica d.d. PE Maribor Nova Vas – Kardeljeva cesta 57